1.2 Hợp đồng bảo hiểm

1.2 Hợp đồng bảo hiểm: là thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam, bao gồm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; Giấy chứng nhận bảo hiểm; Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này; Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung và các thỏa thuận bằng văn bản khác của hai bên ( nếu có ) trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.