1.25 Chi phí ban đầu

1.25 Chi phí ban đầu: là toàn bộ các khoản tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam được phép khấu trừ hàng năm theo tỉ lệ do Dai-ichi Life Việt Nam quy định trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào Quỹ liên kết chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.