1.4 Giấy chứng nhận bảo hiểm.

1.4 Giấy chứng nhận bảo hiểm: là bảng liệt kê các chi tiết của hợp đồng bảo hiểm và là bằng chứng của việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.