1.5 Bên mua bảo hiểm

1.5 Bên mua bảo hiểm: là cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm, ký kết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

Nếu bên mua bảo hiểm là cá nhân: phải đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người cung cấp thông tin và ký tên trên Giấy Yêu cầu bảo hiểm;

Nếu bên mua bảo hiểm là tổ chức: phải được đăng ký thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.