1.8 Tuổi bảo hiểm

1.8 Tuổi bảo hiểm: là tuổi của Người được bảo hiểm vào sinh nhật vừa qua. Tuổi bảo hiểm được dùng làm cơ sở tính phí bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm và áp dụng các Quy tắc và Điều khoản có liên quan khác của Hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các từ “tuổi” sử dụng trong Hợp đồng bảo hiểm này đều được hiểu là “Tuổi bảo hiểm

Lưu ý: nếu bạn không có ngày, tháng sinh trên chứng minh nhân dân, thì ngày, tháng tính tuổi bảo hiểm là ngày 01 tháng 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.