1.9 Thời hạn bảo hiểm

1.9 Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này là từ 10 (mười) đến 50 (năm mươi) năm. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng này là 85 tuổi. Thời hạn bảo hiểm cụ thể của từng hợp đồng bảo hiểm sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Lưu ý: đây là thời hạn bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Nâng Cao 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.