Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí quản lý hợp đồng là gì?

  • Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng tại các công ty bảo hiểm nhân thọ thường là cố định qua các năm.

Xem thêm các loại chi phí khác của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.