DAT-TEN-CHO-CON-THEO-3-GOC-DAO-DUC-TRI-TUE-NGHI-LUC