Điều 1: Định nghĩa

Điều 1: Định nghĩa

Các từ ngữ, thuật ngữ dùng trong Quy tắc và Điều khoản dưới đây được thống nhất hiểu và giải thích như sau:

1.1 Dai-ichi Life Việt Nam

1.2 Hợp đồng bảo hiểm

1.3 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

1.4 Giấy chứng nhận bảo hiểm

1.5 Bên mua bảo hiểm

1.6 Người được bảo hiểm

1.7 Người thụ hường

1.8 Tuổi bảo hiểm

1.9 Thời hạn bảo hiểm

1.10 Ngày hợp đồng bắt đầu hiệu lực

1.11 Ngày kỷ niệm năm hợp đồng.

1.12 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng

1.13 Ngày đáo hạn hợp đồng

1.14 Ngày đến hạn nộp phí

1.15 Năm hợp đồng

1.16 Năm hợp đồng hiện hành

1.17 Năm phí bảo hiểm

1.18 Quỹ liên kết chung

1.19 Số tiền bảo hiểm 

1.20 Lãi suất đầu tư

1.21 Phí quản lý quỹ. 
1.22 Phí bảo hiểm cơ bản

1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ

1.25 Chi phí ban đầu.

1.26 Chi phí bảo hiểm rủi ro.

1.27 Chi phí quản lý hợp đồng

1.28 Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1.29 Chi phí rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng.

1.30 Khoản khấu trừ hàng tháng

1.31 Chi phí tạm ứng

1.32 Khoản nợ

1.33 Giá trị tài khoản hợp đồng

1.34 Giá trị hoàn lại

1.35 Giá trị tiền mặt thực trả

1.36 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

1.37 Tai nạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.