1.22 Phí bảo hiểm cơ bản

1.22 Phí bảo hiểm cơ bản Phí bảo hiểm cơ bản là số tiền Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ cho mỗi Năm phí…

1.14 Ngày đến hạn nộp phí

1.14 Ngày đến hạn nộp phí: là ngày đến hạn nộp Phí bảo hiểm theo định kỳ nộp phí được ghi trên Giấy Chứng nhận bảo…