1.23 Phí bảo hiểm đóng thêm

1.23 Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm: Ngoài phần phí bảo hiểm cơ bản, Bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm nếu…

1.27 Chi phí quản lý hợp đồng

1.27 Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện công việc…