1.22 Phí bảo hiểm cơ bản

1.22 Phí bảo hiểm cơ bản

  • Phí bảo hiểm cơ bản là số tiền Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ cho mỗi Năm phí bảo hiểm và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung (nếu có). Phí bảo hiểm cơ bản được xác định phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm và không được thấp hơn phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.