1.6 Người được bảo hiểm

1.6 Người được bảo hiểm: là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này.

Người được bảo hiểm phải nằm trong độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm. Theo Quy tắc và Điều khoản này, độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm là:

  • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: từ 0 (không) đến 60 (sáu mươi) tuổi tính theo tuổi sinh nhật vừa qua.
  • Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: từ 0 (không) đến 50 (năm mươi) tuổi tính theo tuổi sinh nhật vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.