Chi phí quản lý quỹ

Chi phí quản lý quỹ là gì trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

  • Chi phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung.

Chi phí này cũng công khai trong bảng minh họa và thường cố định qua các năm. Khoản phí này sẽ được khấu trừ trước khi công bố Lãi suất đầu tư.

Xem thêm các loại chi phí cơ bản khác trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.