Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là gì, khách hàng có được thực hiện chuyển nhượng hay không hãy tham khảo điều 10 trong quy tắc điều khoản sau đây.

Điều 10: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng Hợp Đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho Dai-ichi Life Việt Nam. Người nhận chuyển nhượng phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm theo quy định tại điều 2.2. Việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của Người được bảo hiểm hoặc cha, mẹ hay người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, và chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
  • Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:
    • Mọi quyền lợi va nghĩa vụ trong hợp đông bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm trước đó sẽ chấm dứt;
    • Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm và có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với Hợp đồng bảo hiểm;
    • ( Những ) Người thụ hưởng do Bên mua bảo hiểm trước đó chỉ định sẽ tự động bị hủy bỏ.

Dai-ichi Life Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.