Chi phí quản lý quỹ

Chi phí quản lý quỹ là gì trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Chi phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để…