Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí quản lý hợp đồng là gì? Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để Dai-ichi…